Algemene voorwaarden RLD 

Tussen mentee en mentor; versienummer JK/HN/28/07/2022 

Artikel 1: Definities 

1. RLD: De stichting RLD ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 74121723. 

2. Mentee: Een natuurlijke persoon met een (gevoelde) maatschappelijke achterstand in brede zin, die een traject zal volgen, waarbij die persoon coaching en andere begeleiding ontvangt van een mentor. 

3. Mentor: Een natuurlijke persoon, die diens kennis, ervaring en netwerk inzet om een mentee te coachen en van andere begeleiding te voorzien. 

Artikel 2: Doel 

1. Het doel van RLD is om mensen met enige (gevoelde) achterstand tot de maatschappij te helpen met het realiseren van diens doelen. Deze doelen liggen op het gebied van carrière en/of ondernemerschap. RLD bemiddelt in dit kader tussen Mentee en Mentor voor het aangaan van een coaching traject. 

Artikel 3: Coaching traject 

1. Het coaching traject wordt in principe aangegaan voor minimaal een jaar en maximaal 3 jaar. 

2. Mentee en Mentor kunnen in overleg het coaching traject eerder beëindigen of langer door laten gaan. 

3. Mentee en Mentor mogen niet bij dezelfde organisatie of groep van organisaties werkzaam zijn. 

4. Van ieder (voortgangs)gesprek moet een gespreksverslag worden vastgelegd in een door RLD bepaald programma. 

Artikel 4: Verplichtingen RLD 

1. RLD heeft een inspanningsverplichting voor het bemiddelen tussen een Mentee en een Mentor. RLD geeft geen garanties voor het vinden van een geschikte match. 

2. Mentee en Mentor hebben het recht om een match als niet geschikt aan te merken. In dat geval zal RLD opnieuw een geschikte match zoeken. 

3. RLD kan workshops en andere bijeenkomsten organiseren die voor Mentee als Mentor op enige manier bijdragen aan het coaching traject. 

4. RLD ziet toe op de samenwerking tussen Mentee en Mentor. Onder andere hiervoor heeft RLD een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden wanneer er sprake is van een ongewenste situatie tussen Mentee en Mentor of andere betrokkenen bij RLD. 

Artikel 5: Verplichtingen Mentor 

1. Mentor gaat de verplichting aan om Mentee te ondersteunen en gevraagd en ongevraagd te voor zien van advies en andere begeleiding waar nodig of afgesproken. 

Artikel 6: Geheimhouding 

1. Mentee en Mentor zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie, die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van het coaching traject heeft verstrekt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. 

2. Mentor zal in ieder geval financiële gegevens, het businessmodel van de onderneming van Mentee en andere informatie waarmee Mentee geschaad kan worden vertrouwelijk behandelen. 

3. Bij 0vertreding van de geheimhoudingsverplichtingen is de partij die de overtreding begaat een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) en € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd aan de andere partij. 

4. Alle verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is via openbare bronnen. Daarnaast mogen partijen informatie beschikbaar stellen aan overheidsinstanties als wet- en regelgeving dit voorschrijft of als een bevoegd bevel dit verplicht stelt. De betreffende partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. 

5. De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is. 

Artikel 7: Privacy 

1. Alle partijen moeten zich houden aan de geldende privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens van een van de andere partijen. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. RLD is niet aansprakelijk voor schade die Mentee lijdt als gevolg van adviezen of andere begeleidingsactiviteiten van de Mentor. 

2. Mentee en Mentor vrijwaren RLD en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden, die verband houden met het coaching traject en voor de kosten van RLD, die gemaakt zijn voor het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen. 

Artikel 9: Wijziging van deze algemene voorwaarden 

1. RLD heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen gelden ook voor eerder gesloten overeenkomsten. Hiervoor geldt een termijn van dertig (30) dagen vanaf het bekendmaken aan de Mentee en Mentor. 

3. Als een bepaling uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dat niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of voorwaarden aan. Als hier sprake van is, dan zal RLD met de Mentee en Mentor (een) nieuwe vervangende bepaling(en) vaststellen, welke zoveel als mogelijk gelijk is/zijn aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of voorwaarden. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op deze voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Amsterdam

Translate »